تلفن سفارشات فوری: 
اینستاگرام: shayantombstone@

سنگ قبر پدر