شعر سنگ قبر

بسیاری از افراد برای تصلی خاطر دادن به خود یا جبران از زحمات عزیز مرحوم خود، شعر زیبایی را انتخاب و بر روی سنگ قبر عزیزان خود درج می کنند، این مورد از جمله سوماتی است که مدت زمان بسیاری است که رواج پیدا کرده و به نوعی مکالمه و حرف زدن با عزیز از دست رفته می باشد.

تماس با ما