خصوصیات سنگ مزار سفارشی:

رعایت کلیه  موارد ذکر شده توسط استاد کاری حرفه ای،  با ابزارالاتی دقیق و سنگی مرغوب موجب تولید بهترین سنگ قبر سفارشی می گردد.