برگ هیستوری و معاینه کامل بیمار ( که توسط پزشک لینگ تکمیل می گردد )


معرفینامه از ۱۱۰ به پزشکی قانونی


مدرک شناسایی متوفی ( کارت ملی و شناسنامه )


ارائه برگ اجازه خروج جسد از ۱۱۰ یا پزشکی قانونی به In charge بخش


خروج جسد از سردخانه با نظارت و هماهنگی حراست بیمارستان